Kancelaria

ZAKRES USŁUG

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

Audyt prawny (due diligence):

pełna i kompleksowa analiza stanu prawnego podmiotu gospodarczego pozwalająca na uzyskanie pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa. Tego rodzaju informacje umożliwiają m. in. określenie wartości przedsiębiorstwa, ustalenie ryzyk związanych z jego działalnością, opracowanie metod i strategii postępowania.

Prawo handlowe i prawo spółek:

zawiązanie i rejestracja wszystkich rodzajów spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia, łączenia, podziały i likwidacje spółek, pełna obsługa organów spółek prawa handlowego (organizacja zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, posiedzeń rady nadzorczej/komisji rewizyjnej, sporządzanie projektów uchwał, protokołów),bieżąca konsultacja i sporządzanie opinii prawnych;

Prawo cywilne:

projekty umów, porozumień, ugód i innych dokumentów sygnowanych przez strony, uczestnictwo w negocjacjach, bieżąca konsultacja i sporządzanie opinii prawnych;

Prawo cywilne procesowe:

zastępstwo procesowe we wszelkich sporach rozpoznawanych przed sądami we wszystkich instancjach, w szczególności: procesy odszkodowawcze (zarówno z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań jak i w zakresie dochodzenia należności od zakładów ubezpieczeniowych), procesy o zapłatę należności, postępowania rejestrowe;

Windykacja wierzytelności:

podjęcie wszelkich kroków prawnych skierowanych na zaspokojenie wierzytelności z każdego tytułu;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

przygotowanie projektów i opiniowanie funkcjonujących u pracodawcy regulaminów pracy, wynagradzania, opiniowanie tekstów umów o pracę, umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników, konsultacja w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (wypowiedzenia, rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia), jak również we wszelkich aspektach prawnych związanych z realizacją obowiązujących umów o pracę, reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeniowymi;

Prawo podatkowe:

bieżące doradztwo w sprawach związanych z realizacją zobowiązań podatkowych, sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, reprezentacja w sporach z organami podatkowymi, sporządzanie opinii prawnych, wniosków, odwołań, wyjaśnień;

Prawo administracyjne:

sporządzanie opinii prawnych, wniosków, odwołań, zażaleń, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym;

Prawo zamówień publicznych:

doradztwo na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, weryfikacja ofert względnie ich przygotowanie na podstawie danych przekazanych przez wykonawcę, przygotowanie środków odwoławczych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie opinii prawnych;

Prawo związane z obrotem nieruchomościami:

obsługa prawna transakcji zbycia i nabycia nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na nieruchomościach, przygotowanie umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo;

Postępowania upadłościowe i układowe:

przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno układowej jak i likwidacyjnej, reprezentacja przed sądem w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie wszelkich pism, wniosków i środków odwoławczych w toku postępowania upadłościowego;

Prawo karne:

reprezentacja procesowa w sprawach karnych.

DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

  • kompleksowe prowadzenie spraw karnych w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika,
  • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym,
  • reprezentacja w sporach wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
  • reprezentacja w sporach o charakterze odszkodowawczym, w szczególności: dochodzenia wypłaty odszkodowania, renty i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń losowych od towarzystw ubezpieczeniowych,
  • postępowania spadkowe: w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku,
  • reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeń społecznych, w szczególności w przedmiocie ustalenia prawa do renty, emerytury, zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenie społecznego,
  • reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, opieki i kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków w związku z rozwodem bądź zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej.

Przedstawiony powyżej zakres spraw stanowi jedynie przykładowe wyliczenie, niemniej jednak nasza kancelaria gotowa jest podjąć się świadczenia pomocy prawnej także w innych obszarach.