Polityka prywatności i
informacja o plikach cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016):

1. Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu art. 13 lub 14 RODO, jest podmiot: Adwokaci i Radcowie Prawni „Grudniewicz & Gzela“ s.c. Izabela Grudniewicz, Dagmara Gzela, ul. Grzegórzecka 105/12, 31-559 Kraków, tel. kontaktowy: 606 921 061 lub 602 791 309, e-mail: sekretariat@grudniewicz-gzela.pl

2. Celem i podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • realizacja i wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych m.in. realizacja obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi, udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są one przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przedłużone dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych – do momentu ich przedawnienia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie – w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawne. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę.

5. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Państwa np. w ramach zawartej umowy, jak również mogą być pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych np. z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji przekazanych przez Państwa danych), ze strony internetowej (w celach kontaktowych).

6. Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, takie jak: firma świadcząca usługi IT, biuro rachunkowe, bank prowadzący obsługę konta.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

   

8 . W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skierować żądanie poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@grudniewicz-gzela.pl lub przesłać informację na adres siedziby Administratora.

 

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Nasza strona internetowa, działając zgodnie z prawem, w oparciu o przepis art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies („ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane, które pozyskują pliki cookies identyfikują urządzenie Użytkownika (np. komputer lub smartfon) oraz używaną przeglądarkę i w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie prowadzą do ustalenia jego tożsamości.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej w trakcie wizyty na niej,
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownej wizyty na tej stronie z urządzeniem na którym zostały zapisane.


Zakres informacji zbieranych przez Cookies automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik sprawdzając ustawienia swojej przeglądarki internetowej może dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez tę przeglądarkę automatycznie. Tego rodzaju ustawienia można indywidualnie zmienić.  W tym celu należy zapoznać się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI „GRUDNIEWICZ & GZELA” SPÓŁKA CYWILNA

ul. Grzegórzecka 105/12 (II piętro)
31 – 559 Kraków
NIP: 679-27-36-345
REGON: 356570606

sekretariat@grudniewicz-gzela.pl

Rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
Nr rachunku: 08 1050 1445 1000 0022 6746 7633

Radca prawny Izabela Grudniewicz
+48606921061
grudniewicz@grudniewicz-gzela.pl

Adwokat Dagmara Gzela
+48602791309
gzela@grudniewicz-gzela.pl