Klienci biznesowi​

Audyt prawny (due diligence)

Pełna i kompleksowa analiza stanu prawnego podmiotu gospodarczego pozwalająca na uzyskanie pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa. Tego rodzaju informacje umożliwiają m. in. określenie wartości przedsiębiorstwa, ustalenie ryzyk związanych z jego działalnością, opracowanie metod i strategii postępowania.

Prawo handlowe i prawo spółek

Zawiązanie i rejestracja wszystkich rodzajów spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia, łączenia, podziały i likwidacje spółek, pełna obsługa organów spółek prawa handlowego (organizacja zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, posiedzeń rady nadzorczej/komisji rewizyjnej, sporządzanie projektów uchwał, protokołów),bieżąca konsultacja i sporządzanie opinii prawnych.

Prawo cywilne

Projekty umów, porozumień, ugód i innych dokumentów sygnowanych przez strony, uczestnictwo w negocjacjach, bieżąca konsultacja i sporządzanie opinii prawnych.

Prawo cywilne procesowe

Zastępstwo procesowe we wszelkich sporach rozpoznawanych przed sądami we wszystkich instancjach, w szczególności: procesy odszkodowawcze (zarówno z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań jak i w zakresie dochodzenia należności od zakładów ubezpieczeniowych), procesy o zapłatę należności, postępowania rejestrowe.

Windykacja wierzytelności

Podjęcie wszelkich kroków prawnych skierowanych na zaspokojenie wierzytelności z każdego tytułu;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Przygotowanie projektów i opiniowanie funkcjonujących u pracodawcy regulaminów pracy, wynagradzania, opiniowanie tekstów umów o pracę, umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników, konsultacja w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (wypowiedzenia, rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia), jak również we wszelkich aspektach prawnych związanych z realizacją obowiązujących umów o pracę, reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeniowymi.

Prawo podatkowe

Bieżące doradztwo w sprawach związanych z realizacją zobowiązań podatkowych, sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, reprezentacja w sporach z organami podatkowymi, sporządzanie opinii prawnych, wniosków, odwołań, wyjaśnień.

Prawo administracyjne

Sporządzanie opinii prawnych, wniosków, odwołań, zażaleń, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Prawo zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, weryfikacja ofert względnie ich przygotowanie na podstawie danych przekazanych przez wykonawcę, przygotowanie środków odwoławczych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie opinii prawnych.

Prawo związane z obrotem nieruchomościami

Obsługa prawna transakcji zbycia i nabycia nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na nieruchomościach, przygotowanie umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo.

Postępowania upadłościowe i układowe

Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno układowej jak i likwidacyjnej, reprezentacja przed sądem w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie wszelkich pism, wniosków i środków odwoławczych w toku postępowania upadłościowego.

Prawo karne

Reprezentacja procesowa w sprawach karnych.

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI „GRUDNIEWICZ & GZELA” SPÓŁKA CYWILNA

ul. Grzegórzecka 105/12 (II piętro)
31 – 559 Kraków
NIP: 679-27-36-345
REGON: 356570606

sekretariat@grudniewicz-gzela.pl

Rachunek bankowy: 
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
Nr rachunku: 08 1050 1445 1000 0022 6746 7633

Radca prawny Izabela Grudniewicz
+48606921061
grudniewicz@grudniewicz-gzela.pl

Adwokat Dagmara Gzela
+48602791309
gzela@grudniewicz-gzela.pl